در لایه های مختلف این کفی مواد طبیعی استفاده شده است، تا کفی ورد نظر بتواند سرما و گرما را به خوبی به پا انتقال داده و تنفس در پای افراد را به وجود اورد

اشتراک مطالب در: